Политика за поверителност

Политика за поверителност

Използвани дефиниции: 

„КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД – е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202886604, електронна поща: support@podarispomen.bg

„УЕБСАЙТ“ – всяка интернет страница, публикувана на домейна http://www.podarispomen.bg/, както и на каквито и да било поддомейни на последния. Уебсайтът е собственост и се управлява от „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД.

„ПРОДУКТ“/“УСЛУГА“ – артикул, услуга, който се предлага за продажба на Уебсайта и който може да бъде закупен от Ползвателя в съответствие с правилата за закупуване, изложени в настоящите Общи условия.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, и извършва всякакви други действия чрез него. 

 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират обработването и мерки за защита на личните данни предоставени на „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД от Ползвателите, във връзка с ползването на Уебсайта, както и във връзка с покупко-продажбата на Продукти и Услуги от електронния магазин www.podarispomen.bg

Чл. 2. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД е администратор на лични данни на Ползвателите по смисъла на Закона за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 107096 от 05.12.2017 г. Регистрите на лични данни на Ползвателите са заявени за вписване при българската Комисия за защита на личните данни и са вписани в публичния регистър на регистрите на лични данни. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.

Чл. 3. С използването на Уебсайта и приемайки Общите условия за използване на Уебсайта, Ползвателят се съгласява неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани в тези Правила, и за посочените в настоящите Правила цели.

Чл. 4. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателите на основание изричното съгласие на Ползвателите за обработка на личните им данни, предоставено при регистрацията на Ползвателите на Уебсайта или при подаване на поръчка за закупуване на стока и услуга от Уебсайта без извършване на регистрация. Обработването на лични данни на Ползвателя обхваща: имена, имейл, телефон, IP address и адрес за доставка предоставени от Ползвателя за целите на извършване на регистрация на Платформата или на закупуване на стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. 

Чл. 5. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и тези Правила с цел сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба и доставяне на стоките и услугите, закупени от Ползвателя от Уебсайта, поддръжка на неговия потребителски профил, както и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД, включително маркетингови цели. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателите, въз основа на отделно изрично съгласие, предоставено от страна на Ползвателя, за предоставяне на информационен бюлетин. 

Чл. 6. При подаване на поръчка за закупуване на стока и услуга от Уебсайта, както и при извършване на регистрация и създаване на профил в Уебсайта, Ползвателят предоставя следните лични данни: име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт, адрес за доставка, снимки и текстове, предоставени от Ползвателят.

Чл. 7. Посочените лични данни на Ползвателя съгласно чл. 6 се обработват от „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД с оглед изпълнението на сключения договор, постигането на споразумения по взаимно съгласие и предприемане на действия преди сключване на договора по искане на лицето, за което се отнасят прехвърлените лични данни. Ползвателят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД няма да има възможност да изпълни договора и следователно Ползвателят няма да може да получи стоките, за които е подал поръчка за закупуване.

Чл. 8. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД осигурява всички необходими техническите мерки, в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR нормативните актове по прилагането му за предотвратяване достъпа, придобиването и изменянето на личните данни, предоставени от страна на Ползвателя на „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД, Потребителите на Услугата следва да имат предвид, че Доставчикът при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за Потребителите, които (а) разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (б) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугата, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Доставчика. За удостоверяване на извършена регистрация на Потребител Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на сървъра си IP адреса на регистриран Потребител, данни за началния и крайния момент на посещението, за вида на браузъра и операционната система, модела на устройството, използвани от Потребителя както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на съответния Потребител и за възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

Чл. 9. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД може да предоставя личните данни на Ползвателите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство и с оглед изпълнение на сключените договори и доставката на закупените от Ползвателя стоки. Субектите, на които са предоставени лични данни за целите на изпълнение на сключените договори между Ползвателя и „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на съхранение, обработка и защита на данните. Доставчикът се задължава да обработва, използва и съхранява всички лични данни на Потребителите, законосъобразно и добросъвестно, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Доставчикът администратор съхранява и обработва данните само в цифров формат. За да се гарантира сигурността на данните на Потребителите и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, Доставчикът предприема необходимите специални технически и организационни мерки за защита, като извършва и периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни и прилаганите мерки. Мерките за защита на данните на Потребителите, предприети от Доставчика, са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 10. При поискване от страна на Ползвателя, „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕООД му предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. 

Чл. 11. Към всеки един момент Ползвателят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя, допълва и изтрива своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на своите лични данни или да възрази срещу получаването на информацията, посредством информационен бюлетин, без да посочва причина за това. Оттеглянето или отправянето на възражение, що се отнася до степента на обработка на личните данни за извършване на регистрация и поддържане на профил на Уебсайта, се извършва от уебсайта в секция: Моят профил / Моите GDPR инструменти, от където Ползвателя може да види, какви лични данни се съхраняват, както и да изтрие личните си данни. Що се отнася до данните, които се обработват за маркетингови цели (информационен бюлетин), чрез маркиране на опцията „Отписване за известяване“, достъпна в профила на Ползвателя. След оттегляне на съгласието или отправянето на възражение, личните данни на Ползвателя вече няма да бъдат използвани за посочените цели. Ползвателят може да измени, допълни и изтрива своите лични данни, в секция: Моят профил / Моите GDPR инструменти. Потребителят е информиран, че оттеглянето на съгласието му не засяга законосъобразността на обработването на личните данни на Потребителя, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Периодът на обработка на личните данни на Потребителите започва с регистрацията и завършва с Прекратяването на регистрацията на съответния Потребител. Прекратяването на регистрацията може да се основава на доброволното решение на Потребителя или да бъде инициирано от Доставчика. Доставчикът може да поиска Прекратяване на регистрацията на Потребителя при наличието на причини, включително, но не ограничени до, неправомерни действия на Потребителя, основания за спиране или преустановяване предоставянето на Услугата, прекратяването на договорните отношения между Доставчика и Потребителя и др. Предоставените от Потребителя лични данни се заличават автоматично след потвърждение за заличаването им от Ползвателя.

Чл. 12. Личните данни на Ползвателя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД, включително за изпращане на търговски съобщения посредством информационни бюлетини, на Ползвателя (за което Ползвателят дава изрично своето съгласие чрез формуляра „Записване за известяване“, достъпен в профила на Ползвателя). Ползвателят има опцията да се абонира за информационен бюлетин в рамките на конкретна кампания. Към всеки един момент Ползвателят има право да поиска да се преустанови получаването от негова страна на подобни съобщения чрез формуляра „Отписване за известяване“, достъпен в профила на Ползвателя.

Чл. 13. През определен период от време в електронния магазин се организират промоционални кампании. Чрез заявяване на желание за участие в промоционална кампания, Ползвателят дава съгласие за обработката на неговите/нейните лични данни (предоставени във връзка с участието на Ползвателя в кампанията) от страна на „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД. Информацията за контакт с Ползвателя, който участва в кампанията се обработва „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД  до степента, необходима за надлежното провеждане на промоционалната кампания, изпращане на необходимите в рамките на кампанията уведомления до Ползвателя, както и изпращане на награди на Ползвателя.

Чл. 14. „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД  използва „Бисквитки“, за да улесни използването на Уебсайта и услугите от страна на Ползвателя. Подробна информация за „Бисквитките“ и как те могат да бъдат контролирани се съдържа в Политиката за използване на „Бисквитки“ на „КРЕАТИВ СТУДИО БГ“ ЕОOД.

Чл. 15. Настоящите Правила влизат в сила за всички Ползватели на 25.05.2018 г.

Вашите Права над Вашите Лични Данни съгласно General Data Protection Regulation (GDPR):

Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права на Вашите Лични Данни, включително:

  • Оттегляне на Вашето разрешение в ситуация, в която ние сме го поискали от Вас, въпреки че това няма да анулира предходна обработка, която се е състояла, когато сме имали Вашето съгласие
  • Подаване на оплакване към съответните Власти за Защита на Данни
  • Достъп до Вашите Лични Данни, държани или обработвани от Вас
  • Корекция на Лични Данни, които са неправилни или вече невалидни
  • Изтриване на Лични Данни, които обработваме: Тук
  • Ограничаване на обработката на Вашите Лични Данни при определени обстоятелства
  • Искане да предоставим на Вас или на друга компания, избрана от Вас, определени аспекти от Вашите Лични Данни, често наричано ‘право на преносимост’
  • Възможността да протестирате срещу обработване на данни, когато правим това за наши легитимни интереси
  • Възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано.
Shopping Cart