Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Поверителност

Използвани дефиниции: 

„КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД – е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130421401, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 1, електронна поща: support@podarispomen.bg

„УЕБСАЙТ“ - всяка интернет страница, публикувана на домейна http://www.podarispomen.bg/, както и на каквито и да било поддомейни на последния. Уебсайтът е собственост и се управлява от „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД.

„ПРОДУКТ“/“УСЛУГА“ – артикул, услуга, който се предлага за продажба на Уебсайта и който може да бъде закупен от Ползвателя в съответствие с правилата за закупуване, изложени в настоящите Общи условия.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, и извършва всякакви други действия чрез него. 

 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират обработването и мерки за защита на личните данни предоставени на „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД от Ползвателите, във връзка с ползването на Уебсайта, както и във връзка с покупко-продажбата на Продукти и Услуги от електронния магазин www[B1] .podarispomen.bg

Чл. 2. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД е администратор на лични данни на Ползвателите по смисъла на Закона за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 107096 от 05.12.2017 г. Регистрите на лични данни на Ползвателите са заявени за вписване при българската Комисия за защита на личните данни и са вписани в публичния регистър на регистрите на лични данни. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.

Чл. 3. С използването на Уебсайта и приемайки Общите условия за използване на Уебсайта, Ползвателят се съгласява неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани в тези Правила, и за посочените в настоящите Правила цели.

Чл. 4. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателите на основание изричното съгласие на Ползвателите за обработка на личните им данни, предоставено при регистрацията на Ползвателите на Уебсайта или при подаване на поръчка за закупуване на стока и услуга от Уебсайта без извършване на регистрация. Обработването на лични данни на Ползвателя обхваща всички лични данни, предоставени от Ползвателя за целите на извършване на регистрация на Платформата или на закупуване на стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. 

Чл. 5. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и тези Правила с цел сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба и доставяне на стоките и услугите, закупени от Ползвателя от Уебсайта, поддръжка на неговия потребителски профил, както и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД, включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД обработва личните данни на Ползвателите, въз основа на отделно изрично съгласие, предоставено от страна на Ползвателя, за предоставяне на информационен бюлетин. 

Чл. 6. При подаване на поръчка за закупуване на стока и услуга от Уебсайта, както и при извършване на регистрация и създаване на профил в Уебсайта, Ползвателят предоставя следните лични данни: име, фамилия, електронна поща, телефон за контакт и адрес за доставка и снимки и текстове, предоставени от Ползвателят.

Чл. 7. Посочените лични данни на Ползвателя съгласно чл. 6 се обработват от „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД или негови партньори с оглед изпълнението на сключения договор, постигането на споразумения по взаимно съгласие и предприемане на действия преди сключване на договора по искане на лицето, за което се отнасят прехвърлените лични данни. Ползвателят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД няма да има възможност да изпълни договора и следователно Ползвателят няма да може да получи стоките, за които е подал поръчка за закупуване.

Чл. 8. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД осигурява всички необходими техническите мерки, в съответствие със Закона за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му за предотвратяване достъпа, придобиването и изменянето на личните данни, предоставени от страна на Ползвателя на „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД, от неоправомощени лица.

Чл. 9. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД може да предоставя личните данни на Ползвателите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство и с оглед изпълнение на сключените договори и доставката на закупените от Ползвателя стоки. Субектите, на които са предоставени лични данни за целите на изпълнение на сключените договори между Ползвателя и „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на съхранение, обработка и защита на данните. 

Чл. 10. При поискване от страна на Ползвателя, „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕООД му предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. 

Чл. 11. Към всеки един момент Ползвателят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя (допълва) своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на своите лични данни или да възрази срещу получаването на информацията, посредством информационен бюлетин, без да посочва причина за това. Оттеглянето или отправянето на възражение, що се отнася до степента на обработка на личните данни за извършване на регистрация и поддържане на профил на Уебсайта, се подават посредством електронна поща, изпратена на имейл- support@podarispomen.bg   или чрез формата за контакт с „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД, достъпна на Уебсайта, що се отнася до данните, които се обработват за маркетингови цели (информационен бюлетин), чрез маркиране на опцията „Отписване за известяване“, достъпна в профила на Ползвателя. След оттегляне на съгласието или отправянето на възражение, личните данни на Ползвателя вече няма да бъдат използвани за посочените цели. Ползвателят може да измени/допълни своите лични данни, чрез формуляра „Редакция на данните в профила“, достъпен на Уебсайта.

Чл. 12. Личните данни на Ползвателя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД, включително за изпращане на търговски съобщения посредством информационни бюлетини, на Ползвателя (за което Ползвателят дава изрично своето съгласие чрез формуляра „Записване за известяване“, достъпен в профила на Ползвателя). Ползвателят има опцията да се абонира за информационен бюлетин в рамките на конкретна кампания. Към всеки един момент Ползвателят има право да поиска да се преустанови получаването от негова страна на подобни съобщения чрез формуляра „Отписване за известяване“, достъпен в профила на Ползвателя.

Чл. 13. През определен период от време в електронния магазин се организират промоционални кампании. Чрез заявяване на желание за участие в промоционална кампания, Ползвателят дава съгласие за обработката на неговите/нейните лични данни (предоставени във връзка с участието на Ползвателя в кампанията) от страна на „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД. Информацията за контакт с Ползвателя, който участва в кампанията се обработва „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД  до степента, необходима за надлежното провеждане на промоционалната кампания, изпращане на необходимите в рамките на кампанията уведомления до Ползвателя, както и изпращане на награди на Ползвателя.

Чл. 14. „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД  използва „Бисквитки“, за да улесни използването на Уебсайта и услугите от страна на Ползвателя. Подробна информация за „Бисквитките“ и как те могат да бъдат контролирани се съдържа в Политиката за използване на „Бисквитки“ на „КРЕАТИВ СТУДИО“ ЕОOД.

Чл. 15. Настоящите Правила влизат в сила за всички Ползватели на 12.12.2017 г.